RT Book T1 Mi-dôr el dôr: tôseftâ le-sēfer "Rešîmôt šenôt dôr" A1 Strassburger, Bert W. LA Hebrew PP Kefar Sābâ PB Hôṣāʾat Ḥûg Yedîdê ham-Midrašiyyā be-Yiśrāʾēl YR 1998 UL https://ixtheo.de/Record/1630169986 NO Parallelsacht.: Midor el dor (from generation to generation) : additional chapters of Reshimot shnot dor. - In hebr. Schr., hebr SN 9654690098