APA引文

Strassburger, B. W. (1998). Mi-dôr el dôr: Tôseftâ le-sēfer "Rešîmôt šenôt dôr". Kefar Sābâ: Hôṣāʾat Ḥûg Yedîdê ham-Midrašiyyā be-Yiśrāʾēl.

Chicago Style Citation

Strassburger, Bert W. Mi-dôr El Dôr: Tôseftâ Le-sēfer "Rešîmôt šenôt Dôr". Kefar Sābâ: Hôṣāʾat Ḥûg Yedîdê ham-Midrašiyyā be-Yiśrāʾēl, 1998.

MLA引文

Strassburger, Bert W. Mi-dôr El Dôr: Tôseftâ Le-sēfer "Rešîmôt šenôt Dôr". Kefar Sābâ: Hôṣāʾat Ḥûg Yedîdê ham-Midrašiyyā be-Yiśrāʾēl, 1998.

警告:這些引文格式不一定是100%准確.