RT Book T1 Xiang guo si: Huo zai gu dai zhong guo de shen sheng yu fan su zhi jian A1 Duan, Yuming LA Chinese PP Ann Arbor, Mich. PB UMI YR 2003 UL https://ixtheo.de/Record/1480288349 NO Zhong Ying wen zhai yao. Can kao wen xian (S. 262-280) K1 Xiang guo si (Kaifeng Shi, China) K1 Buddhist temples : History : China : Kaifeng Shi K1 Buddhist temples : Sociological aspects : China K1 Buddhism : Social aspects : China K1 Religion and culture : China K1 Hochschulschrift