Babylonia 103 View Records
Babylonia / Adad / Oracle / Schamasch, God 1 View Records
Babylonia / Administration / Cuneiform text / Document 1 View Records
Babylonia / Administration / Cuneiform text / Ebabbar Sippar / Geschichte 555-485 v. Chr. / Neo-Babylonian 1 View Records
Babylonia / Administration / Cuneiform text / Geschichte 1600-1155 v. Chr. 1 View Records
Babylonia / Administration / Cuneiform text / Geschichte 1600 v. Chr.-1155 v. Chr. 1 View Records
Babylonia / Administration / Cuneiform text / Law 1 View Records
Babylonia / Administration / Document / Geschichte 2750-2100 v. Chr. 1 View Records
Babylonia / Administration / Ethnic group / Geschichte 1530-1155 v. Chr. / Law 1 View Records
Babylonia / Administration / Law 3 View Records
Babylonia / Administrative law / Debt 1 View Records
Babylonia / Affinity group / Family name / Geschichte 747 v. Chr.-626 v. Chr. 1 View Records
Babylonia / Ahikar ca. 700 v.Chr. / Wisdom literature 1 View Records
Babylonia / Akītu celebration 1 View Records
Babylonia / Akkad / Hammurapi, Babylonien, König v1728-v1686 / Nebuchadnezzar II Babylonia, King -v562 2 View Records
Babylonia / Akkadian language / Administration / Geschichte 2750-2100 v. Chr. / Mesopotamia / Scribe 1 View Records
Babylonia / Akkadian language / City / Tell al-Rimah 1 View Records
Babylonia / Akkadian language / Commerce / Cuneiform text 1 View Records
Babylonia / Akkadian language / Cuneiform text / Sumerian language 1 View Records
Babylonia / Akkadian language / Geschichte 3000 v. Chr.-2050 v. Chr. / Letter 1 View Records